Iedereen Telt Mee

Programma  2010-2014

 

Iedereen telt mee

De kern van de visie de komende vier jaar is uitgewerkt in de komende hoofdstukken, waarbij begonnen wordt met een terugblik over de afgelopen periode.

 

De afgelopen periode

De PvdA heeft nu als enige partij drie perioden achtereen de verantwoordelijkheid genomen om Nuth mee te besturen. Het was vaak niet makkelijk. We hebben compromissen moeten sluiten om Nuth bestuurbaar te houden. Toch hebben we in deze periode samen met andere partijen hard gewerkt om het leven en wonen in Nuth aangenamer te maken.

Met name op sociaal terrein heeft de PvdA wethouder bijna tien jaar aan het “roer” gestaan. Zo is er een gemeenschappelijke sociale dienst opgericht die kwalitatief goed werk levert. Onder het motto sociaal en rechtvaardig werden mensen naar het werk begeleid. Een aantal jaren scoorde onze sociale dienst bij de tien beste Nederlandse gemeentes, waar het aantal uitkeringen het meest daalde.

De WMO die niet overal met enthousiasme werd verwelkomd, maar nu eenmaal door het Rijk werd opgelegd, is met succes ingevoerd. De tevredenheidcijfers van de cliënten waren in vergelijking tot andere gemeenten gewoon goed. Uitgangspunt in ons handelen was en is solidair (de sterkste schouders..) en rechtvaardig (eerlijk delen niet alleen in rechten, maar ook in plichten). Het centrum voor maatschappelijk werk is voor Nuth behouden en heeft nieuwbouw gekregen in de Pastorijstraat. Er zijn weinig kleine gemeenten die deze voorziening kort bij de mensen hebben kunnen realiseren met daaraan gekoppeld een zorgloket. Ook is in bijna elke kern een steunpunt voor ouderenzorg gerealiseerd. Daarnaast is er samen met de Parkstad Limburg gemeenten en de provincie een langdurig contract afgesloten voor vervoer op maat; Reisnet. De voortijdige schooluitval is door samenwerking met de andere Parkstad Limburg gemeenten aanzienlijk teruggedrongen. De rijksoverheid beloonde dit zelfs met een “premie”. Opvang voor dak- en thuislozen is gerealiseerd en dit heeft na enkele aanloopperikelen nauwelijks tot problemen heeft geleid. In zuid Limburg is geen enkele kleine gemeente die het aandurfde voor deze groep op te komen. In deze groep zitten ook inwoners van onze eigen gemeente. Nuth heeft zich aangesloten bij het Veiligheidshuis in Heerlen, waar o.a. huiselijk geweld en veelplegers gecoördineerd worden benaderd.

Er is in deze periode flink geïnvesteerd in speeltuinen in Wijnandsrade en Hulsberg. Voor de speeltuinen is een investeringsprogramma voor de lange termijn zeker gesteld.

Voor gemeenschapshuizen is rechtszekerheid geschapen.

Op initiatief van de PvdA heeft de kanteling van Op den Toren naar de wijk concretere vormen aangenomen.

We hebben in alle kernen onderwijsvernieuwing gestimuleerd. De peuterspeelzalen zijn in alle kernen verbonden aan het basisonderwijs net zoals de bibliotheek. In Schimmert en Hulsberg (zelfs met clustering naar de sport) worden brede scholen gerealiseerd. In Nuth is een sportcomplex gekomen, dat mogelijk nog beter benut kan gaan worden dan nu al het geval is.

Industrieterrein de Horsel heeft een upgrading gehad. Er zijn wandelroutes, paarden menroutes  en ruiterpaden zijn aangelegd.

Woningbouw is in alle kernen actief opgepakt.

De drempel bij de Pastorijstraat/Nuinhofstraat is geslecht en de oprit naar Heerlen zal binnenkort niet meer verlopen via de omslachtige weg van de provinciale weg; de Stationsstraat.

 

1. Samenleven

 

1.1 Lokale politiek is van en voor de bevolking

 

In de politiek gaat het om inhoud, maar vooral ook om de omgang met burgers. Wij nemen mensen serieus door te luisteren, mensen bij beleid te betrekken, te informeren en door verantwoording af te leggen. Wij benaderen onze plaatsgenoten positief en met vertrouwen.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen. Dat is onze houding. Wij luisteren, nemen onze verantwoordelijkheid, besluiten en motiveren onze besluiten naar betrokkenen.

• Meer ruimte voor burgers betekent ook dat zij meer dan één keer in de vier jaar hun stem kunnen laten horen. Daarom betrekt de gemeente de inwoners al in een vroeg stadium bij plannen. Afgelopen jaar is eindelijk de burgerparticipatie formeel vastgelegd. De PvdA wil dat op het niveau van de kernen verder realiseren.

• Goed bedoelde regels zijn soms overbodig, betuttelend en niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van de gemeente en haar burgers. Wij blijven kritisch kijken naar regels en doen voorstellen om overbodige regelgeving af te schaffen.

• Wij onderkennen dat burgers, in een maatschappij waarin ze zelf meer verantwoordelijkheid moeten dragen en zelfredzaam zijn, soms een steun in de rug kunnen gebruiken. Daarom willen we dat plaatsgenoten voor advies terecht kunnen bij sociale raadslieden. Hiervoor willen we aansluiten bij raadslieden in Parkstad Limburg.

 

1.2 Goed onderwijs voor gelijke kansen

 

Ieder mens heeft recht op gelijke kansen. Beheersing van de Nederlandse taal en een schooldiploma zijn voorwaarden om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Nog steeds is ongeveer tien procent van de mensen analfabeet en is het taalonderwijs voor zowel kinderen als volwassenen een knelpunt.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Kinderen zijn voor hun vierde jaar het meest taalgevoelig.

Voorschoolse opvang met aandacht voor taalontwikkeling, sociale vaardigheden en spel vinden we noodzakelijk.

• Wij kiezen voor samenwerking tussen de kinder-/peuteropvang en de basisschool. De PvdA wil dat er in elke kern een peuterspeelzaal blijft. Hier kunnen kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen.

• We willen dat school, kinderopvang, bibliotheek, verenigingen en jeugd- en jongerenwerk samenwerken en kinderen en ouders die daar behoefte aan hebben ondersteunen door het aanbieden van naschoolse opvang en opvoedingsondersteuning.

• We willen dat jongeren het onderwijs verlaten met een diploma. Scholen, vooral het VMBO, zullen worden gesteund om het verzuim terug te dringen. Registratie van verzuim is daarbij een voorwaarde. Aansluiting bij Bureau Voortijdige Schoolverlaten in Parkstad Limburg zal worden voortgezet.

• Samenwerking over Volwassenen Educatie in Parkstad Limburg wordt voortgezet.

• Aan het onlangs vastgestelde peuterspeelzaalbeleid wordt uitvoering gegeven.

 

1.3 Haalbare lokale handhaving

 

Handhaving is belangrijk voor het vertrouwen van burgers in hun gemeentebestuur. Wanneer er niet goed wordt gehandhaafd, dupeert dat burgers die zich wel aan de regels houden en speelt het degenen in de kaart die het niet zo nauw nemen met wat toegestaan is.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Handhaving wordt zo ingericht dat overtreders worden aangepakt, maar de grote groep van goedwillende positief wordt benaderd. Dit vraagt om een opstelling van het gemeentelijk apparaat waarbij verzoeken van burgers worden bekeken op hun haalbaarheid.

• De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven. We vinden daarom dat de gemeente snel en in ieder geval binnen de gestelde termijnen handelt.

 

 

1.4 Een leefbare gemeente is een veilige gemeente

 

Veiligheid moet actief worden bevorderd.Dat kan de overheid niet alleen. Ook maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Wetten moeten beter worden nageleefd. De overheid moet strikter handhaven met alle middelen die onze rechtsstaat biedt. Het voorkomen van criminaliteit is echter nog beter; te beginnen bij de jeugd.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• We pleiten voor handhaving van de gemeentelijke klachtentelefoon, waar plaatsgenoten klachten bij de gemeente kunnen melden, waarbij de gemeente wel binnen een week laat horen wat zij met deze klacht gaat doen.

• Wangedrag en criminaliteit onder jongeren worden bestreden met een sluitende aanpak. Dat betekent een intensieve, niet vrijblijvende samenwerking tussen scholen, bureaus jeugdzorg, bureau voortijdige schoolverlaten, reclassering, politie en justitie in de buurt. Juist de ouders hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid. We pleiten voor één meldpunt waar alle instanties en ouders terechtkunnen.

• De raadsfractie van de PvdA wil dat de raad periodiek om de tafel blijft zitten  met de politie. Politiezaken zijn niet alleen een onderwerp van de burgemeester.

• Echte onveilige en verloederde plekken moeten worden aangepakt; viaducten onder autowegen, graffiti op kasten etc.

 

1.5 Integreren is participeren

 

Tolerantie klinkt mooi, maar is in de praktijk vaak onverschilligheid. Voor onverschilligheid is nu geen plaats meer. Mensen met een andere culturele achtergrond moeten worden aangesproken wanneer zij opvattingen koesteren die strijdig zijn met de normen en waarden die in Nederland belangrijk worden gevonden en in onze wetgeving zijn verankerd. Daarnaast is het van belang dat mensen die aan deze normen voldoen, zich hier thuis voelen.Dat stelt ook eisen aan de ontvangende samenleving.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Voor participatie is beheersing van de Nederlandse taal essentieel. We vinden dat voor het krijgen van een uitkering kennis of het leren van de Nederlandse taal voorwaarde is.

• Werkgevers kiezen bij voldoende keus vaak voor autochtonen. We willen stimuleren dat werkgevers – om te beginnen de gemeente zelf – zich vastleggen op het aannemen van minderheden of het creëren van stageplaatsen.

 

 

 

1.6 Belastingdruk in overeenstemming met voorzieningen

 

De PvdA vindt dat plaatsgenoten de gemeentelijke bijdrage als redelijk moet ervaren. Nu de komende jaren de financiële autonomie door Den Haag bijna volledig beperkt wordt, zal er verstandig en slim met het aanwezige geld omgegaan moeten worden.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil dat de lasten en de baten structureel in evenwicht blijven.

• We willen een sobere doch efficiënte dienstverlening en daardoor financieel verantwoord.

• Door samenwerking binnen Parkstad Limburg op termijn financiële ruimte scheppen. Binnen Parkstad kunnen diverse uitvoeringszaken (shared services) worden afgenomen die daardoor goedkoper en efficiënter kunnen worden gerealiseerd (belastingen, centrale inkoop, leerling-administratie etc).

 

1.7 Gezonde economie van levensbelang

 

Voor de ontwikkeling van de gemeenschap van Nuth is een gezonde economie van levensbelang. Hoewel de ontwikkeling van de economie slechts marginaal bepaald wordt door gemeentelijk beleid, kan de gemeente via haar beleid in de sfeer van de randvoorwaarden EN SAMENWERKING BINNEN Parkstad Limburg een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de economie in Nuth.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De financiële crisis raakt ook Nuth. Het is van belang de mogelijkheden die er zijn in met name Parkstad Limburg zoveel mogelijk te benutten.

• Het is van groot belang dat in de regio goede vakopleidingen voor toekomstige ondernemers en werknemers voorhanden zijn. De PvdA zal deze ontwikkelingen actief volgen en waar nodig zich inspannen in samenwerking met anderen (politieke partijen, bedrijfsleven, overheden) binnen Parkstad Limburg, om te komen tot de gewenste bijstellingen.

• Het is van groot belang dat het beleid van de gemeente op het terrein van ruimtelijke ordening voldoende ondersteuning biedt aan het bedrijfsleven. Waar zich knelpunten aandienen zal de PvdA zich inzetten voor bijstelling van het betreffende beleid. Uit oogpunt van duurzaamheid zal de PvdA daarbij de milieueisen medebepalend laten zijn.

• Met het oog op de werkgelegenheid is de PvdA er voorstander van dat de gemeente t.a.v. de uitkeringsgerechtigden een actief door- en uitstroombeleid voert, zo mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven.

• Wij willen dat de Horsel en de Steeg kunnen aansluiten bij het Parkmanagement van Parkstad Limburg, zodat ook onze ondernemers er daar voordeel van plukken.

•Zoveel als mogelijk wordt aangesloten op de versnellingsagenda van de provincie.

• Bij aanbestedingen van de gemeente zal een integriteitcriterium worden gehanteerd. Bedrijven die in opspraak zijn horen in Nuth te worden geweerd.

 

 

1.8 Regionaal samenwerken als goede buur.

 

Wij willen samenwerken in Parkstad Limburg. In Parkstad Limburg maakt het overgrote deel van onze plaatsgenoten gebruik van de voorzieningen. Daar is samenwerking het best ontwikkeld.In de andere aangrenzende samenwerkingsgebieden wordt met name samengewerkt als de stad het wil.In onze visie gaan stad en platteland samen. Het platteland kan niet zonder de stad en wij weten dat het stedelijk gebied binnen Parkstad Limburg niet zonder het platteland kan.. Wij vinden aansluiting bij Parkstad Limburg een must, er zijn acht kostbare jaren verloren gegaan.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Wij willen samenwerken op strategisch niveau en daadwerkelijke inbreng van Nuth via Parkstad Limburg realiseren op Zuid Limburgse schaal.

• Wij willen dat de gemeente kennis en kunde uitwisselt met kwalitatief sterke partners.

• Samenwerking kost mogelijk in eerste instantie geld. Wij weten dat door efficiëntie winst wordt behaald en subsidieverkrijging zal groeien. Nuth en de regio hebben hier alleen maar voordeel van.

• Door goede regionale samenwerking wordt gedwongen herindeling mogelijk voorkomen.

 

2. Wonen

 

2.1 Woonruimteverdeling en herstructurering voor leefbare buurten

 

We willen werken aan het behoud van vitale woonkernen, waarbij herstructurering en vernieuwing hand in hand gaan, ondanks de krimp.

We willen werken aan een ongestoord woongenot in de buurten, waarbij de wensen van bewoners centraal staan: iedereen telt mee. Herstructurering en vernieuwing willen we benutten om mensen een wooncarrière te laten maken. In elk plan moet ruimte zijn voor huurders.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Wij willen de woningmarkt op regionale schaal aansturen door binnen Parkstad Limburg afspraken te maken tussen buurgemeenten en corporaties over de opvang van de krimp, waarbij herstructurering en vernieuwing hand in hand gaan. De landelijke overheid dient hieraan mee te helpen door instrumenten te ontwikkelen om regionaal gemaakte afspraken te kunnen afdwingen.

• Wij willen een betere aanpak van woonoverlast, door begeleid wonen voor mensen die zorg nodig hebben en aparte voorzieningen voor overlast bezorgende inwoners op plekken waar ze voor zo min mogelijk overlast kunnen zorgen.

• Wij zijn voorstander van kernen met een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, duur en goedkoop.

• Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke woning. We maken ons daarom sterk om bestaande woningen te verbeteren en woningen te vervangen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

• Bij de waardering van een woning speelt de woonomgeving en de kwaliteit van de openbare ruimte een belangrijke rol. We willen daarom investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen en groen moeten voor ontspanning zorgen en burgers uitnodigen om elkaar te ontmoeten.

•De woonvisie moet worden aangepast op de ontwikkelingen van de vergrijzing. Kwalitatieve en duurzame woningbouw is een must. Regionaal wordt hierbij aangesloten op de woonvisie van Parkstad Limburg, zodat ook gebruik kan worden gemaakt van sloopsubsidie uit het regionaal herstructureringsfonds.

• We willen met corporaties concrete afspraken maken over:

– het aantal te bouwen woningen voor opvang van de krimp, inclusief                                  herstructurering en vernieuwing

– investeringen in het woongenot van wijken

– het signaleren van, en reageren op huurproblemen en overlast

– slagingskansen op de woningmarkt voor de diverse doelgroepen

– kwaliteit van de woningen

– huurprijzen en totale huursom

– extreme woningoverlast

– de mate waarin de woningmarkt wordt geliberaliseerd

• Hierbij worden bewonersorganisaties betrokken om lokale afspraken te maken.

 

2.2 Een vitaal landelijk gebied voor iedereen

 

Wij staan voor een vitaal landelijke gebied waar jong en oud kunnen wonen, werken en van basisvoorzieningen gebruik kunnen maken. We willen dat de gemeente samenwerkingsverbanden stimuleert, experimenteerruimte toestaat en initiatieven initieert die het leefgenot ten goede komen. We willen dit samen doen met plaatsgenoten en het verenigingsleven. Het boerenbedrijf is ingrijpend veranderd. Ook in de toekomst zullen verbreding van de activiteiten, zoals zorg, kinderopvang en recreatie maar ook schaalvergroting, noodzakelijk zijn om het boerenbedrijf rendabel te laten zijn. Daarbij staan voor ons vier zaken centraal: duurzaamheid, innovatie, maatschappelijke functie en betrokkenheid van agrarische ondernemers en bewoners.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Regels die duurzaamheid, de maatschappelijke functie of innovatie van het platteland belemmeren, worden aangepakt.

• We nemen het voortouw in het combineren van private en publieke diensten in kernen, zodat voorzieningen beschikbaar en betaalbaar blijven. Hierbij denkt de PvdA met name aan wijksteunpunten voor de burgers in onze kernen, waar ook bankzaken en dergelijke kunnen worden afgewikkeld.

• Kleinschalig toerisme wordt verder gestimuleerd. Wandelpaden, menroutes en agro-toerisme  zijn afgelopen periode tot stand gekomen.

• De slogan van het programma Iedereen telt mee, geldt ook voor de ruimte. Ruimte is niet alleen een plek van wonen, reizen, werken of recreëren, maar heeft ook een eigen waarde. Sommige delen zijn zo spannend dat ze ook zijn aangewezen als Natura 2000 gebieden, denk maar eens aan het prachtige wandelgebied in het Platsbeekdal met als hoogtepunt het deel tussen Helle en Aalbeek. We zien het dan ook als een opdracht om de natuurlijke rijkdom van de gemeente Nuth als goede huismoeders te hoeden.

 

2.3 Infrastructuur en verkeer: schoon en veilig

 

De verkeersmobiliteit blijft groeien en heeft ook op lokaal niveau effecten als vervuiling en onveiligheid. Samen met bewoners en het bedrijfsleven moet het gemeentebestuur op zoek naar lange termijnoplossingen. Daarbij moet ook de kwaliteit van het openbaar vervoer in de gemeente op peil blijven.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De gemeente entameert overleg tussen schoolbesturen en ouders om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren.

• Het aantal borden moet drastisch verminderen. Er staan veel overbodige borden.

• Drempels worden bij reconstructie van wegen zoveel als mogelijk weggehaald. Snelheid op doorgaande wegen afremmen door middel van infrastructurele maatregelen.

• Rond voorzieningen zoals scholen, sportcomplexen etc moeten veilige looproutes zijn.

• Openbaar vervoer wordt bevorderd, door o.a. te streven naar een hogere frequentie.

 

3. Lokaal sociaal

 

3.1 Werk voorop

 

Wij berusten er niet in dat plaatsgenoten onnodig inactief blijven. Uitgangspunt is dat er alles aan gedaan moet worden om mensen aan het werk te helpen in plaats van aan een uitkering. Werk verschaft niet alleen inkomen, maar zorgt ook voor betrokkenheid bij de samenleving. Bovendien is een goed functionerende arbeidsmarkt van belang voor een sterke regionale economie. We erkennen overigens ook dat betaalde arbeid niet voor iedereen haalbaar is en dat er altijd een categorie mensen zal zijn die ondanks alle inspanningen niet aan het werk komen en aangewezen zijn op een uitkering op minimumniveau.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Jongeren onder de 23 zijn óf aan het werk, óf zij volgen onderwijs, of zij combineren deze twee.

• Armoede kan leiden tot sociaal isolement. We willen isolement voorkomen door mensen in de bijstand in te zetten in vrijwilligerswerk of maatschappelijke dienstverlening.

• Uitgangspunt is dat iedereen die ouder is dan 23 jaar (vrijwilligers-)werk verricht.

 

• Actieve voorlichting over inkomensondersteuning moet ervoor zorgen dat plaatsgenoten optimaal gebruik maken van de beschikbare voorzieningen.

• Ook bijstandsmoeders zijn gedeeltelijk beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Waar nodig subsidieert de gemeente kinderopvang voor hen.

• Langdurige werklozen worden met een strakke persoonlijke en intensieve begeleiding begeleid naar werk. Plaatsgenoten die zich, ondanks begeleiding en training, stelselmatig en onterecht onttrekken aan werk, worden gekort op hun uitkering.

• Om voldoende werk- en stageplekken te creëren is het bedrijfsleven belangrijk. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de lokale overheid als het bedrijfsleven om arbeidsplaatsen te scheppen en te behouden. Daarom maakt de gemeente prestatieafspraken met het bedrijfsleven. Uitkeringsgeld wordt ingezet om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om jongeren te begeleiden.

• De bijstand is bedoeld als tijdelijke inkomensoverbrugging voor mensen die niet in staat zijn te werken. Om een voldoende maatschappelijk draagvlak te behouden voor bijstandsverlening, wordt fraude hard aangepakt.

 

 

3.2 Kansen voor de jeugd

 

Met de meeste jongeren gaat het goed. Jongeren die problemen hebben, worden echter niet optimaal geholpen. Het is zaak de samenwerking in de hulpverleningsketen te verbeteren tussen alle instanties die met jeugd te maken hebben zoals scholen, bureaus jeugdzorg, consultatiebureaus, GGD, politie en justitie. De nadruk moet meer komen te liggen op ‘doen’ in plaats van ‘overleg’. De gemeente speelt daarbij een belangrijke stimulerende rol.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• We willen dat er een duidelijk herkenbaar en bekend informatie en adviesloket komt waar ouders en (oudere) kinderen (desgewenst anoniem) terecht kunnen.

• We willen dat de gemeente alle basisscholen uitnodigt om volgens het concept van de brede school contacten te gaan leggen met betrokkenen in de buurt die zich met jeugd bezighouden zoals buurtorganisaties, consultatiebureaus, kinderopvang, verenigingen, justitie en politie.

• We willen dat de gemeente samen met scholen de participatie van ouders op school gaat stimuleren door onder meer het geven van voorlichting over opvoeding en opleiding.

• We willen dat leerplichtambtenaren van Bureau Voortijdig Schoolverlaten surveilleren in Heerlen, waar zij spijbelende jongeren aanspreken op hun spijbelgedrag. De leerplichtambtenaar houdt spreekuur voor ouders en leerlingen.

• Voor voorzieningen voor jongeren en tieners wil de PvdA zich inzetten. Voorwaarde daarbij is dat er draagvlak moet zijn bij de jongeren en dat het realiseerbaar is.

 

3.3 Volwaardige participatie voor alle burgers

De overheid doet een toenemend beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een lichamelijke, psychische of geestelijke beperking. Wij willen dat zij zo lang mogelijk in de eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. We hebben met name aandacht voor de armoede van een groeiende groep ouderen. Bij hen is er vaak onvoldoende informatie over voorzieningen en is er in toenemende mate sprake van sociaal isolement.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De WMO( wet op de maatschappelijke ondersteuning) is tot stand gekomen om enerzijds de kosten voor de AWBZ te beperken, anderzijds om alle burgers in de gemeente deel te laten nemen aan de samenleving met hulp van voorzieningen en inzet van medeburgers( civil society). Daarvoor worden materiële voorzieningen beschikbaar gesteld( woningaanpassingen en hulpmiddelen zoals electroscooter, vervoersmogelijkheden en huishoudelijke hulp.). Daarnaast moeten burgers zo nodig geholpen worden bij het deelnamen aan maatschappelijke activiteiten door het inzetten van vrijwilligers en het ondersteunen van mantelzorgers.

• Het instellen van wijksteunpunten in alle kernen, waar het zorgloket zitting houdt op klantvriendelijke tijden waardoor:

-aanvragen in het kader van de WMO gemakkelijker kunnen verlopen voor inwoners in de kern

-aanvragen voor hulp door vrijwilligers ter plaatse in de kern kan worden opgepakt

-vragen van mantelzorg, ondersteuning van mantelzorg ook in de kern kan worden opgepakt.

-de civil society, de inzet van buren en familie bij vragen van maatschappelijke participatie voor  burgers(ouderen, gehandicapten) in de kern kan worden gemobiliseerd.

• Dat vraagt een andere aanpak van maatschappelijke problemen, van de vergrijzing, van de krimp door professionele hulpverleners, inclusief de ambtenaren. Dat is de kanteling, waarbij niet het verstrekken van voorzieningen primair is bij een hulpvraag, maar waarbij gekeken wordt hoe de burger met een hulpvraag  integraal geholpen kan worden door deel te gaan nemen aan activiteiten in de samenleving al dan niet met hulp van een vrijwilliger. Een voorziening kan daar dan een onderdeel zijn, maar er is soms meer nodig.

• De vraag van de burger staat centraal, niet het aanbod aan voorzieningen en activiteiten van gemeente en welzijnsorganisaties. Dat vraagt een intensieve samenwerking van professionele hulpverleners, ambtenaren en vertegenwoordigers van zorgvragers(burgers), o.a. het WMO Platform Nuth, Gehandicaptenplatform Nuth. PvdA is er voorstander van dat de WMO in Nuth vanuit deze visie en mentaliteit wordt aangepakt en waargemaakt.

• We willen dat de gemeente verenigingen en vrijwilligerswerk aanspoort activiteiten door en voor ouderen te organiseren.

• Om als kleine gemeente een goede zorgkeuze te kunnen leveren zal samenwerking binnen Parkstad Limburg in de vorm van vervoer en inkoop van zorg noodzakelijk zijn. We willen niet dat geld dat bedoeld is voor de zorg verloren gaat aan bureaucratie.

• We willen dat de gemeente geld vrij maakt voor het inzetten van kleinschalig openbaar vervoer zodat ouderen en gehandicapten mobiel blijven en dus niet vereenzamen.

• De PvdA is voorstander van één loket voor zorgvragers ten aanzien van huisvesting, vervoer, zorgaanvraag, indicering en (vrijwillige en professionele) zorgtoewijzing. In de kernen wordt hiervoor aansluiting gezocht bij de wijksteunpunten.

• Vanuit wijksteunpunten zal meer aandacht worden gegeven aan mantelzorgers.

 

3.4 Verslaving voorkomen, verslaafden opvangen

 

Goede preventie is het startpunt van het lokale verslavingsbeleid. Dak- en thuislozen, drugs- en alcoholverslaafden zijn plaatsgenoten die zorg en begeleiding behoeven. Tegelijkertijd zorgen zij ook voor overlast. Goede opvang en zorg kunnen patiënten perspectief bieden en overlast verminderen. De gemeente speelt een sturende rol. Bij verslavingszorg zijn immers veel instanties betrokken, en burgers verzetten zich vaak tegen opvangvoorzieningen in hun buurt.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• We willen dat elke verslaafde een vaste zorg- en trajectmanager (casemanager) krijgt.

• Alle verslaafden worden verplicht mee te doen aan een dagactiveringsprogramma.

• Samen met de sociale werkvoorziening en mogelijk het lokale bedrijfsleven zorgen we ervoor dat (ex-) verslaafden in het kader van hun activering aan het werk gaan.

• Er komen geen gokinrichtingen.

• Sport- en horeca-instellingen in de gemeente krijgen alleen subsidie en/of vergunningen als ze eerst een convenant met de gemeente ondertekenen om alcoholmisbruik te voorkomen.

• Afspraken met buurgemeenten binnen Parkstad Limburg zijn noodzakelijk om een aanzuigende werking van verslaafden en daklozen te voorkomen. We willen aanschuiven bij het vaste regieoverleg in Parkstad Limburg, waarin alle partijen die betrokken zijn bij verslavingszorg en de maatschappelijke opvang elkaar informeren en hun acties coördineren.

• Met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en instellingen van verslavingszorg willen we prestatieafspraken maken over de bouw van specifieke woonvormen voor (ex)- verslaafden.

• Verslaafden en daklozen die structureel weigeren mee te werken en overlast blijven veroorzaken, krijgen sancties opgelegd.

 

3.5 Sport als cement voor de buurt en gezond leven

 

Investeren in sport en beweging is een investering in de aanpak van veel maatschappelijke problemen: te dikke kinderen, langs elkaar levende bevolkingsgroepen, probleemjongeren. Sport is belangrijk.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• We vinden dat commerciële sport zichzelf moet bedruipen.

• We willen investeren in sportactiviteiten, hetgeen ten koste kan gaan van accommodaties.

• We willen juist de ‘rotjochies’ in de kernen binden aan sportverenigingen en sportprojecten. Dit is een bewezen methode om overlast van probleemjongeren te verminderen.

• We willen dat sportparken intensiever worden gebruikt. Dat kan door het openstellen van velden voor medegebruik door buurtbewoners of organisaties.

• Er zijn plaatsgenoten die te weinig aan sport doen, zoals bijvoorbeelden ouderen, allochtone vrouwen en jongeren. We willen dat er specifiek op deze groepen gerichte activiteiten worden ontplooid om ze meer aan het sporten te krijgen.

• Er dient een evenwicht te zijn tussen sportactiviteiten en de kosten van de accommodaties.

 

3.6 Kunst en cultuur als hefboom voor maatschappelijke participatie

 

Cultuur heeft een waarde op zichzelf, maar speelt ook een belangrijke rol bij participatie en emancipatie van burgers. Cultuur draagt ook bij aan het imago van een gemeente en aan de lokale identiteit. Daarvoor is een gevarieerd cultureel aanbod van belang, maar moet ook de mogelijkheid worden geboden daarin zelf te participeren.

 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Naast de bestaande cultuuruitingen stimuleren we ook nieuwe culturele uitingen, waarbij toegankelijkheid voor iedereen het uitgangspunt is. Gemeente geven tijdelijke subsidies voor nieuwe vormen van cultuur. Het straattheater zal weer naar Nuth worden gehaald.

• Cultuuronderwijs is een essentieel onderdeel van het onderwijsaanbod. Om leerlingen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur maken gemeenten geld vrij voor bezoek aan culturele instellingen.

• De gemeenschapshuizen dienen een goede samenwerking met verenigingen tot stand te brengen. Hierdoor ontstaat een win-win situatie voor verenigingen en gemeenschapshuizen.

• Bibliotheken vervullen een belangrijke culturele rol. We ondersteunen bibliotheken bij het aanbieden van cursussen, leescafé voorstellingen voor scholen en multimediatoepassingen. Daarmee wordt de bibliotheek een laagdrempelige ontmoetingsplaats dicht bij mensen in de buurt.

• Subsidiëring willen we meer afstemmen op de maatschappelijke waarde van activiteiten. Deelname van jongeren is bijvoorbeeld belangrijker dan de deelname van volwassenen.

• Samen met verenigingen wordt geparticipeerd in kunst en cultuur. Een raad voor cultuur kan daartoe een middel zijn.