Door Lou Houben op 26 mei 2014

Vragen over vrij toegankelijke sportaccommodaties

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de raad unaniem een motie aangenomen om de mogelijkheden tot realisatie van een sportveldje met pannakooi aan de Keelkampstraat te onderzoeken.
Vrij snel nadat deze motie aangenomen was heeft de portefeuillehouder middels een memo aangegeven dat uitvoering geven aan deze motie niet mogelijk bleek.

Onze fractie heeft hier navolgende vragen over:

1         Is het college bereid om nader te kijken naar een goede herbestemming van deze vrijgevallen plek al dan niet in samenwerking met INNOVO?

2         Het college verwijst in de memo n.a.v. de eerder genoemde motie naar de nabij gelegen sportaccommodaties. Volgens het college zijn deze toegankelijk voor jeugd en jongeren. Echter heeft onze fractie afgelopen periode zeer frequent gekeken naar de openstelling van deze sportaccommodaties. Zelden waren deze accommodaties geopend in de middaguren, de tijd tussen 15:00 en 18:00 uur. Dit zijn de tijden waar schoolgaande kinderen willen spelen. Op welke termijn verwacht het college dat alle sportaccommodaties (die eigendom zijn van de gemeente) toegankelijk zijn voor kinderen die, buiten de reguliere activiteiten van de verenigingen, gebruik willen maken van deze gemeenschapsvoorzieningen?

3         Is, of bent u voornemens, bij het afsluiten van de nieuwe huur/gebruiksovereenkomsten met sportverenigingen deze opstelling mee te nemen / genomen? Indien niet, waarom niet?

4         Kunt u ons de stand van zaken omtrent de nieuwe huur/gebruiksovereenkomsten met de verenigingen laten toekomen, alsmede een overzicht welke acties genomen zijn en genomen zullen worden ten einde zo spoedig mogelijk volledige uitvoering te geven aan de opdracht van de raad?

Wij zien de antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid

Funs Pluijmaekers

Lou Houben

Lou Houben

13. Lou Houben      Wijnandsrade

Meer over Lou Houben