Door op 12 december 2013

Vragen van Lou Houben over legionella besmetting bij de SV Hulsberg + antwoord B&W

In de editie van woensdag 27 november 2013 Jaargang 54 No 45 van Nuth en Omstreken staat te lezen dat er sprake is van een legionella besmetting bij de SV Hulsberg. Volgens de gemeente is er geen reden tot ongerustheid. Er is sprake van een minimale hoeveelheid. Inmiddels is de installatie gespoeld en zijn er monsters genomen. In de sportaccommodatie mag desalniettemin niet meer gedoucht worden.

Het college wordt naar aanleiding van het bovenstaande verzocht de volgende vragen schriftelijk  te beantwoorden:
Vraag 1:
In het legionellabeheersplan moeten de periodieke maatregelen worden beschreven, zoals het doorspoelen van leidingen met water boven de 60 °C teneinde een besmetting te voorkomen. Dit soort maatregelen moet in een logboek worden bijgehouden voor de toezichthouder. Is dit bij SV Hulsberg van toepassing?
Vraag 2a:
Zo nee, welke maatregelen neemt u dan/laat u nemen teneinde dit, met het oog op de volksgezondheid,  in het vervolg te voorkomen?
Vraag 2b:
Zo ja, is de besmetting een gevolg van een ontwerpfout in het warmwater systeem?
Vraag 3:
Indien vraag 2b bevestigend wordt beantwoord wat is dan de verklaring voor het
tekortschieten van het ontwerp en/of de uitvoering van de installatie ten aanzien van legionellapreventie?
Vraag 4:
Indien het legionellabeheersplan conform de regels werd uitgevoerd en ook de
installatie aan alle eisen voldeed welke oorzaak is er dan voor de aanwezigheid van de legionella-bacterie in het systeem?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid

Lou J.M. Houben, raadslid

___________________________________________________________

De antwoorden op onze vragen over de legionella-besmetting bij de SV Hulsberg leiden tot een los einde. De legionella-besmetting had niet kunnen/mogen ontstaan daar zowel het protocol is toegepast en ook een automatische spoelinstallatie aanwezig is. We moeten nog even geduld hebben, zie antwoord 3. Het is verheugend dat de douches van SV Hulsberg in elk geval nu legionella vrij zijn.

Het antwoord van burgemeester en wethouders

Hier volgen de antwoorden op uw vragen.

1. Beheersmatig ter voorkoming van legionella is het bij de sportaccommodatie van SV Hulsberg geregeld dat er een automatische spoelinstallatie bij de doucheruimtes is geïnstalleerd. Daarnaast vindt er volgens protocol oa een maandelijkse controle plaats. Deze handeling wordt in een logboek bijgehouden.

2a. Zie vraag 1

2b. Momenteel vindt er een onderzoek plaats hoe deze besmetting heeft kunnen ontstaan. Hiervoor wordt een aantal testen uitgevoerd die ons informatie moeten verstrekken waar de oorzaak ligt van deze besmetting zodat indien noodzakelijk er preventieve maatregelen kunnen worden getroffen. De accommodatie is nu legionella vrij.

3 Op deze vraag kan nog geen antwoord worden gegeven vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd.