Door op 12 december 2013

Vragen van Lou Houben over asbest in scholen en ziekenhuizen + antwoord B&W

Uit nadere informatie over de voortgang van de asbestinventarisaties in scholen en
ziekenhuizen blijkt dat 1 basisschool in de gemeente Nuth niet asbestverdacht is.
Dat de overige 5 scholen in de categorie asbestverdacht vallen kan te wijten zijn aan:
– het niet geactualiseerd zijn van de gegevens
– het niet invullen van de enquête door de school
– het bouwjaar van de school (voor 1994).

Het college  wordt naar aanleiding van het bovenstaande verzocht de volgende vragen schriftelijk  te beantwoorden:
Vraag 1:
Kan het college de lijst van asbestverdachte schoolgebouwen op basis van andere
informatie verkleinen?
Vraag 2:
De scholen verzoeken hun gegevens op de website, mede met het resultaat van de
verkleining van de lijst, te actualiseren?
Vraag 3:
Mocht er na nader onderzoek blijken dat niet alle scholen tot de categorie
niet asbestverdacht behoren, wil het college de school/schoolbestuur wijzen op haar
verantwoordelijkheid?
Vraag 4:
Welke actie is het college van plan te ondernemen in geval de verantwoordelijke
schoolbesturen geen adequate maatregelen treffen om een schoolgebouw in de categorie asbest-vrij te krijgen?
Namens de fractie van de Partij van de Arbeid
Lou J.M. Houben, raadslid

PS
Link atlasleefomgeving
http://www.atlasleefomgeving.nl/kijken?x=121125&y=486147&zoom=7&l=68&al=68&bl=675&mapLayout=1&location=false&library=false

PPS
Voor de bijlage genoemd in de geciteerde brief en de resultaten en alle communicatie, ook naar de gemeente, verwijs ik naar:Kenniscentrum InfoMil – Resultaten

___________________________________________________________

Onze vraag over de inventarisatie van de mogelijke asbestproblematiek is afdoende beantwoord. Blijkbaar loopt de digitale werkelijkheid achter bij de feitelijke situatie. Het schoolbestuur zorgt voor een correctie.

Het antwoord van burgemeester en wethouders

Hier volgen de antwoorden op uw vragen.

  1. De informatie die op de site staat is niet correct aldus een woordvoerder van het schoolbestuur. Het schoolbestuur verantwoordelijk voor de asbestinventarisatie is reeds geruime tijd in actie om bij het ministerie de geactualiseerde gegevens te verifiëren.
  2. Momenteel is het schoolbestuur in actie om de site van het ministerie geactualiseerd te krijgen.
  3. De status van de gebouwen is in 2011 door een gecertificeerd bedrijf  in opdracht van het schoolbestuur onderzocht en gecategoriseerd.  Deze categorisering is opgebouwd uit vier klasse 0,1,2,3  – 0) Niets aan de hand.

–  1) Bij amoveren rekening houden met asbest.

–  2) Bij onderhoud rekening houden met asbest.

–  3a) Op termijn moeten er maatregelen worden getroffen.

–  3b) Er moet direct iets gebeuren.

De categorie 3b is nergens aangetroffen, categorie 3a is op enkele plaatsen aangetroffen.

Er zijn per omgaande adequate maatregelen getroffen door het schoolbestuur.  Nu zijn er nog enkel de aandachtsgebieden 1 en 2 die geregistreerd en gemonitord worden zodat hierop geanticipeerd wordt op het moment dat zich deze activiteiten voordoen.

4. Alle noodzakelijke maatregelen binnen de categorisering zijn getroffen aldus een woordvoerder van het schoolbestuur.