Door op 20 september 2014

Vragen over Jeugdsportfonds Limburg

Fractievoorzitter Funs Pluijmaekers stelt schriftelijke vragen over het Jeugdsportfonds aan de voorzitter van de Raad. Hij vraagt het college in het kader van het armoedebeleid te onderzoeken of en onder welke voorwaarden kan worden deelgenomen aan het Jeugdsportfonds.


Brief met vragen

Aan de voorzitter van de raad

Nuth, d.d. 17 september 2014

Onderwerp: Jeugdsport Limburg

Geachte voorzitter,

Bij de begrotingsvergadering 2014 eind 2013 heeft de raad van de gemeente Nuth een motie aangenomen m.b.t. het jeugdsportfonds Limburg. De tekst van het genomen besluit luidde:

Het college van B&W op te dragen:

–              te onderzoeken of en onder welke voorwaarden, met inzet van de beschikbare gemeentelijke middelen in het kader van het armoedebeleid, kan worden deelgenomen aan het JeugdSportFonds Limburg

–              de bevindingen van dit onderzoek in het 1e kwartaal van 2014 aan de raad voor te leggen hetzij in de vorm van een memo hetzij in de vorm van een raadsvoorstel.

De toenmalige wethouder van de Berg heeft in januari 2014 aan de raad bericht, dat het budget in het jeugdsportfonds Limburg volledig besteed was en dat er voor de gemeente Nuth geen mogelijkheid bestond uit dit fonds middelen te generen.

Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten besloten het tekort in het jeugdsportfonds Limburg aan te vullen; dit naar aanleiding van vragen van statenlid Kockelkoren.

Gegeven de geschetste situatie is de vraag:

Is het college bereid:

–              te onderzoeken of en onder welke voorwaarden, met inzet van de beschikbare gemeentelijke middelen in het kader van het armoedebeleid, kan worden deelgenomen aan het JeugdSportFonds Limburg

–              de bevindingen van dit onderzoek zo spoedig mogelijk aan de raad voor te leggen hetzij in de vorm van een memo hetzij in de vorm van een raadsvoorstel.

Met vriendelijke groet,

Funs Pluijmaekers,
Fractievoorzitter Partij van de Arbeid