Door Joost Geurts op 15 februari 2014

Twee moties unaniem aangenomen

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 11 februari heeft de gemeenteraad twee moties unaniem aangenomen.
Het zijn alletwee moties die op initiatief van de PvdA aan de orde zijn geweest.

Toelichting bij de motie over het beperken van het afsteken van vuurwerk:
Momenteel is t.a.v. het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling sprake van rijksbeleid, waarbij vanaf 10.00 uur ’s ochtends op oudejaarsdag vuurwerk mag worden afgestoken. Landelijk staan in verschillende gemeenten de volgende punten ter discussie:
De gemeenten willen meer bevoegdheden hebben of krijgen om zelf te kunnen bepalen wat mag en niet mag; zowel t.a.v. de tijd als t.a.v. de locatie.
De verwachting is, dat de rijksoverheid in de loop van dit jaar tegemoet zal komen aan de wens van veel gemeenten om de betreffende bevoegdheden te leggen bij de gemeenten.
De aangenomen motie draagt het college op om met voorstellen te komen aan de raad van Nuth, zodra de gewenst bevoegdheid bij de gemeenten komt te liggen, maar wel op een moment dat de nieuwe regeling kan worden ingevoerd bij de jaarwisseling 2014-2015. De burgemeester heeft zich daartoe bereid verklaard.
Aan de besluitvorming over de motie ging een zeer levendige discussie vooraf, waaraan alle fracties hun bijdrage hebben geleverd. Dit onderwerp leeft dus zeer breed. Als het in de loop van dit jaar inderdaad zal komen tot nieuw beleid in Nuth, mag wederom gerekend worden op een levendige discussie over vragen als: Vanaf welk uur wordt het afsteken van vuurwerk toegestaan; worden plaatsen waar niet mag worden afgestoken wel of niet aangewezen.
motie – beperken afsteken vuurwerk

Toelichting bij de motie over de Jeugdzorg:
De behoefte aan jeugdzorg in Zuid-Limburg blijkt relatief hoger te zijn dan verwacht mocht worden op basis de landelijke cijfers. Het probleem zit hierin, dat de verdeling van de landelijke budgetten voor jeugdzorg met die hogere zorgbehoefte geen rekening houdt. In de motie wordt gevraagd dit probleem samen met alle gemeenten in Zuid-Limburg en de provincie onder de aandacht te brengen van de minister en de landelijke politiek, met de bedoeling dat de rijksoverheid de verdeling van het budget voor de jeugdzorg aanpast aan de behoefte aan jeugdzorg.
Dit is overigens al jaren een probleem. Oplossingen zijn er tot op heden niet gekomen. Maar, we geven de hoop niet op om op een goed moment nog ‘ns een minister te treffen die daarvoor wel gevoelig is. Een mooi voorbeeld hiervan: Minister van der Laan bleek destijds bij een bezoek aan Heerlen onaangenaam verrast te zijn door de hier aan de orde zijnde Krimp van de bevolking en de impact hiervan op de voorzieningen. Dat heeft geleid tot de toewijzing van de “Krimpgelden”.  Daarvan plukt ook de gemeente Nuth jaarlijks zijn voordeeltje.
motie – (boven) Lokale Beleidskaders Jeugdzorg

Joost Geurts

Joost Geurts

2. Joost Geurts      Wijnandsrade Ambitie voor de toekomst Waar ga ik me sterk voor maken? Bij de overdracht van taken aan de gemeenten met flinke bezuiningen, zal ik  me intensief inzetten voor de solidariteit tussen de burgers: de hulp en zorg moeten daar terecht komen waar de nood het hoogst is. Eigen activiteiten van burgers

Meer over Joost Geurts