Door op 8 september 2015

Schriftelijke vragen over Vluchtelingenvraagstuk

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Nuth

Nuth, d.d. 7 september 2015

Onderwerp: vluchtelingenvraagstuk

 

Geachte voorzitter

Inleiding:

Die foto van het jongetje. Daar op het strand. Het greep me bij de keel. Omdat het in één beeld het gruwelijke verhaal vertelt van de duizenden die stierven terwijl ze in Europa een veilig heenkomen zochten. Op de vlucht voor honger, oorlog en armoede. De foto confronteert ons genadeloos met ons falen. Al die prachtige waarden waar we zo hoog van opgeven: vrijheid, rechtvaardigheid, solidariteit. Niet voor Aylan. Niet voor al die anderen. En de hardste waarheid is eigenlijk nog wel dat we nu al weten dat dit niet de laatste keer zal zijn dat zo’n foto verschijnt. Daarvoor zijn we al te laat.

Ik moet toegeven dat tussen alle emoties die de afgelopen dagen door ons heen zijn gegaan, onmacht een rol speelde en af en toe zelfs de overhand dreigde te krijgen. Hoe stop je dit menselijk leed? Wat is een goed antwoord op de wanhoop van duizenden mensen die te voet dwars door Europa trekken. Waarom slaagt Europa er maar niet in om samen te werken? Onmacht als antwoord?

We mogen niet onmachtig zijn. We hoeven niet onmachtig te zijn. Europa kan en moet de komende dagen, weken, laten zien wat het waard is. Dat betekent allereerst samenwerken op het gebied van ontvangst en opvang van de vluchtelingenstroom. Een rechtvaardige verdeling over de lidstaten van de EU, zodat niet enkele landen alle last dragen en anderen te weinig doen. Het betekent gezamenlijk optrekken bij het bieden van hulp aan landen, die in de regio het tienvoudige aantal vluchtelingen opvangen. En het betekent echt werk maken van stabiliteit buiten ons continent. Wanneer Europa zijn diplomatieke, financiële en waar nodig ook zijn militaire macht bundelt, kunnen we eindelijk een antwoord geven.

Nederland zal wat mij betreft daar een voortrekkersrol in moeten spelen. Dat begon goed toen Nederland, als een van de weinige landen, al voor de zomer de voorstellen voor het rechtvaardig verdelen van een deel van de vluchtelingenstroom steunde. Maar nu moet dat vervolg krijgen. En er is haast bij.

Maar het gaat hier niet alleen om Europese en Haagse politiek. Dit treft ons allen, ook de gemeentes. En het is hartverwarmend om te zien hoeveel initiatieven er worden opgezet om te helpen. Nederland liet al bij eerdere gelegenheden zien dat ze in actie wil komen als er nood is en ook nu blijkt dat weer.

Het college/de burgemeester wordt naar aanleiding van het bovenstaande verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk te beantwoorden:

Vraag 1: Hoeveel vluchtelingen worden er momenteel in Nuth opgevangen?

Vraag 2: Is College met ons van mening dat het onze morele plicht is om extra vluchtelingen op te vangen?

Vraag 3: . Kunt u ons toezeggen dat u als College alles in het werk zult stellen om extra opvangcapaciteit voor vluchtelingen te creëren ?

Vraag 4: Kunt u ons op de hoogte stellen van de hoeveelheid extra opvangplaatsen in Nuth gerealiseerd worden?

Plek voldoende, denk bijvoorbeeld aan de huisjes in Keelkampstraat, het oude nonnenhuis op de Ping, het pand van de voormalige ENBI, de oude basisschool in Vaesrade etc.

Ondertekening en naam,

PvdA afdeling Nuth,

Fractievoorzitter
A.A.B. Pluijmaekers

 


 

MOTIE (art. 37 RvO)

Betreft: tijdelijke opvang asielzoekers in gemeente

De raad van de gemeente Nuth bijeen op 22 september 2015

 

Overwegende dat:

– Er steeds meer mensen vanwege oorlog of politieke vervolging hun eigen land ontvluchten en in Nederland een veilig heenkomen zoeken;

– Er momenteel in Nederland onvoldoende opvang is voor deze mensen;

– Dit de komende tijd niet minder zal worden;

Voorts constaterende dat:

– Inzet van andere gemeenten al heeft aangetoond dat binnen beperkte tijd geschikte opvanglocaties gevonden kunnen worden;

– Gemeenten samen hun maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid moeten nemen en daarmee een verschil kunnen maken met betrekking tot de opvang van asielzoekers;

– De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en een dringende oproep heeft gedaan aan alle gemeenten om tijdelijke opvang te bieden voor deze groep asielzoekers;

Verzoekt het college:

– Om in contact te treden met het COA en te onderzoeken of er elders binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is, dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers;

en gaat over tot de orde van de dag.

Nuth, 22 september 2015

Namens de fractie PvdA
Dhr. A.A.B. Pluijmaekers