Door Lars Kockelkoren op 5 november 2015

Samen sterker dan alleen!

Op 2 november hebben de Partij van de Arbeid afdelingen van de VONSS gemeenten bij elkaar gezeten tijdens een open discussieavond. Alle aanwezige afdelingen hebben hun visie gegeven op de huidige gang van zaken.

Samenwerken is onvermijdelijk is het algemene devies. Met alle taken die bij gemeente worden neergelegd en extra kosten die dit met zich meebrengt zal schaalvergroting moeten plaatsvinden.

“Behoorlijke OZB-verhogingen zijn nodig om gemeentelijke taken te blijven uitvoeren”, “we bezuinigen op sportverenigingen en cultuur om de ambtelijke kosten te verdoezelen en onze begroting sluitend te krijgen” en “we hebben geluk dat centrumgemeenten veel werkzaamheden voor een vriendenprijsje doorbelasten” zijn uitspraken die raadsleden uit diverse gemeenteraden regelmatig hebben geuit.

We kunnen veel geld aan dure onderzoeksbureaus blijven uitgeven, onderling blijven overleggen en alleen samenwerken als het ons het beste uitkomt. Maar de tijd van “money spending” en “krenten uit de pap pikken” moet nu echt voorbij zijn.

Vandaar dat alle in de raden vertegenwoordigden Partij van de Arbeid-fracties in Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Schinnen en Simpelveld, middels een motie, uitdragen dat de provincie op korte termijn een duidelijke visie met betrekking tot fusie/samenwerking in onze regio dient af te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lars Kockelkoren (06-53842001)

Partij van de Arbeid afdelingen
Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Schinnen en Simpelveld

 


 

Motie: samen sterker dan alleen!

De gemeenteraad van Voerendaal/Onderbanken/Nuth/Schinnen/Simpelveld in vergadering bijeen op donderdag 5 november 2015

Overwegende dat

  • Er op tal van terreinen door de VONSS gemeenten (en in Parkstadverband) wordt samengewerkt;
  • Door de veranderingen en verzwaring in taken de VONSS-gemeenten haar taken nagenoeg niet meer naar behoren kan uitvoeren;
  • Onlangs een schrijven van de gezamenlijke OR’s is geweest;
  • De tijd van “cherry picking” tot het verleden dient te behoren;
  • De Provincie Limburg zich tot op heden afzijdig heeft gehouden in de gehele fusie/samenwerkingsdiscussie

mening zijnde dat

  • De provincie een duidelijke visie dient uit te dragen ten aanzien van fusie/samenwerking in onze regio
  • De tijd van dure onderzoeken zonder harde commitments voorbij moet zijn;
  • Samenwerken in aanvang vrijwillig is, echter niet vrijblijvend

Dragen het college van B&W op:

  • Per brief aan Gedeputeerde Staten (en in afschrift aan Provinciale Staten) kenbaar te maken dat, op korte termijn, een provinciale visie ten aanzien van fusie/samenwerking in onze regio wenselijk is;
  • Een actieve lobby op te zetten naar het Rijk en het Provinciebestuur om ondersteuning te krijgen in het proces van een eventuele fusie/samenwerking.

En gaan over tot de orde van de dag.
Funs Pluijmaekers
Partij van de Arbeid

 

Lars Kockelkoren

Lars Kockelkoren

8. Lars Kockelkoren       Nuth

Meer over Lars Kockelkoren