7 mei 2013

PvdA fracties Simpelveld, Nuth en Voerendaal streven naar één ambtelijke organisatie

bij voorkeur uit te breiden met de gemeenten Onderbanken en Schinnen

De colleges van B&W van Simpelveld, Nuth en Voerendaal overleggen de laatste maanden over de mogelijkheden tot ambtelijke samenwerking tussen deze gemeenten. Nog deze maand schuiven bij dit overleg de Colleges van B&W van Onderbanken en Schinnen aan.
De PvdA fracties van Simpelveld, Nuth en Voerendaal steunen dit overleg, inclusief het overleg met Onderbanken en Schinnen. Waarom?

Reeds in oktober 2012 hebben deze drie fracties de colleges in een brief opgeroepen om de mogelijkheden tot samenwerking op een drietal terreinen te onderzoeken. Op grond van eigen afweging zijn de colleges, in de geest van dat verzoek, aan de slag gegaan en hebben ze het speelveld zelfs verruimd.

Inmiddels is het nieuwe kabinet aangetreden, met in het regeerakkoord een aantal zeer omvangrijke decentralisaties van taken van het rijk naar de gemeenten, gepaard gaande met omvangrijke bezuinigingen. Het kabinet roept de gemeenten op deze taken in samenwerking met andere gemeenten ter hand te nemen.

Ook zonder de aangekondigde decentralisatie van rijkstaken hebben de gemeenten Simpelveld, Nuth en Voerendaal de handen vol om de huidige taken kwalitatief verantwoord, binnen de beschikbare budgetten en klantvriendelijk uit te voeren. Als er nieuwe taken bijkomen zal er ofwel personeel bij moeten, met kosten verhoging voor de burgers, ofwel de uitvoering zal onvolledig en daardoor onverantwoord geschieden. Dan zouden de burgers de dupe worden.
Om de uitvoering van alle gemeentelijke taken op termijn kwalitatief én financieel verantwoord op peil te houden, zal het draagvlak onder de organisatie van deze “kleine” gemeenten vergroot moeten worden.

De PvdA fracties van Simpelveld, Nuth en Voerendaal kiezen ervoor de ambtelijk organisaties van hun gemeenten geleidelijk zoveel mogelijk ineen te schuiven. De bestuurlijke zelfstandigheid van deze drie gemeenten kan tijdens dit groeiproces, zeker gedurende de eerste jaren, gehandhaafd blijven.
Om het draagvlak in dit proces te vergroten, zouden deze fracties graag zien, dat de gemeenten Onderbanken en Schinnen van begin af aan meedoen aan dit proces.

De PvdA fracties van Simpelveld, Voerendaal en Nuth lopen met dit standpunt voorop en ze beseffen, dat zowel in de kring van de gemeentebesturen alsook in de kring van de verschillende politieke partijen enige tijd vereist is om alle neuzen in de voorgestelde richting te krijgen. Die tijd willen de drie fracties uiteraard graag gunnen  aan de andere partners.

Iets over het perspectief op termijn:
Wanneer genoemde vijf gemeenten zullen overgaan tot een hechte samenwerking, zal één gemeentelijke organisatie ontstaan voor ongeveer 60.000 inwoners. Deze gemeenten zijn onderling qua structuur vergelijkbaar en gelijkwaardig. In elke gemeente is aan de orde te zoeken naar een zeker evenwicht  tussen agrarische activiteiten en natuurwaarden, tussen cultuurlandschap en toerisme. Ze staan allemaal voor de uitdaging de gemeentelijke taken, nu en in de toekomst, uit te voeren, ook als extra taken aan de orde zijn in het kader van decentralisatie van rijkstaken met bezuinigingen. Door bundeling van de organisaties zullen alle gemeenten beter toegerust zijn om hun taken, kwalitatief en financieel verantwoord uit te voeren.

De burgers blijven wonen en werken in een kleinschalige gemeente, met behoud van identiteit van de kerkdorpen. Door het takenpakket meer effectief in te richten, voorkomen de gemeenten, dat onnodig  kosten worden afgewenteld op de burger.

Vanuit een gebundelde kracht kunnen deze gemeenten gezamenlijk strategische afspraken maken de verstedelijkte gemeenten in Zuid-Limburg.
Een mooie uitdaging om een eigentijds, krachtdadig bestuurlijk antwoord te geven vanuit Zuid-Limburg op nieuwe ontwikkelingen in dit dierbare gebied.

Nadere inlichtingen:

Joost Geurts, Nuth, tel: 045 5243161, mail: jwcgeurts@gmail.com

Walter Uitterhoeve, Voerendaal, tel: 06 532 11 813 , mail: walter.uitterhoeve@gmail.com

Jan Franssen, Simpelveld, tel: 045 – 5442214, mail: franssen.jcl@hetnet.nl