Door op 5 februari 2015

motie verkeer Pastorijstraat Nuth

Betreft: verkeerssituatie Pastorijstraat Nuth ter hoogte van speelzaal en bij verkeerslichten provinciale weg

Agendapunt:

De raad van de gemeente Nuth bijeen op dinsdag 3 februari 2015

Ad I.:

De peuterspeelzaal Nuther Grut is van de Keelkampstraat naar de Pastorijstraat verhuisd. Hiermee lopen vele ouders (samen met hun peuters) van basisschool de Bolster naar het gebouw aan de Pastorijstraat. Hierdoor zijn er vele malen meer voetgangers die de oversteek (vaak meermaals per dag) maken bij de oversteek aan de Pastorijstraat.

Ad II.:

De voorsorteringvakken bij de verkeerslichten kruising Pastorijstraat / Stationsstraat enige tijd geleden zijn aangepast.

Ad I.:
Constaterende dat:

 • Met name voetgangers vanuit de Keelkampstraat richting de peuterspeelzaal ervaren het oversteken bij het, aldaar gelegen, zebrapad als onveilig.
 • Geparkeerde auto’s en bestelbussen, alsmede lijnbussen, zorgen voor een onoverzichtelijke oversteekplek van ouders die veelal met peuters aan de hand dienen over te steken
 • Het voor automobilisten uit beide rijrichtingen pas op het laatste moment zichtbaar is of er voetgangers zijn die willen oversteken

Overwegende dat

 • De peuterspeelzaal Nuth verhuisd is van de Keelkampstraat naar de Pastorijstraat;
 • Leden van de oudercommissie van de peuterspeelzaal hebben aangeven dat de verkeersveiligheid bij het zebrapad ter hoogte van de peuterspeelzaal onoverzichtelijk is en door voetgangers (in concreto “ouders”) als onveilig wordt ervaren;
 • Deze onveilige oversteek ten tijde van de Dr. Martin Luther Kingschool en de Elckerlyc op aanvang- en eindtijden van deze school werden voorzien van verkeersbrigadiers;
 • Er bij de basisschool in Hulsberg goede verkeerstechnische aanpassingen zijn gedaan rondom het zebrapad om een veilige oversteek van voetgangers te waarborgen.
 • Indiener(s) van deze motie graag bereid is (zijn) om met de portefeuillehouder aldaar de verkeerssituatie te bekijken.

Ad II.:
Overwegende dat:

 • De vorige verantwoordelijke portefeuillehouder verkeer de voorsorteervakken aan eerder genoemd verkeerslicht heeft gewijzigd;
 • Hierbij de afstelling van de verkeerslichten niet is aangepast;
 • Verkeer dat vanuit de Pastorijstraat staat voorgesorteerd om rechtsaf te slaan kan ook groen licht krijgen als de verkeerslichten vanuit de Stationsstraat (vanuit de v. Eynattenweg) op groen staan;
 • Een aanpassing van deze afstelling sluipverkeer rondom de Nuinhofstraat, de Weverstraat en Henry Hermansstraat zal afnemen.

Roepen het college op:

 • Ad I: om uiterlijk voor het zomerreces, doch liefst zo spoedig mogelijk gezien de ernst van de situatie, met een raadsvoorstel te komen, waarbij de raad een aantal mogelijkheden wordt geboden, om te komen tot een veiligere situatie bij het zebrapad aan de Pastorijstraat ter hoogte van de peuterspeelzaal. Te handhaven op foutparkeerders binnen 5 meter van het zebrapad;
 • Ad II: In samenspraak met Provincie Limburg zorgen voor een optimale en zo efficiënt mogelijk afstelling van de verkeerslichten aan de kruising Pastorijstraat / Stationsstraat, zodoende sluipverkeer tegen te gaan en de raad en RTG-leden middels een memo van de verantwoordelijke portefeuillehouder informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Nuth, dinsdag 3 februari 2015

Namens de fractie Partij van de Arbeid

Funs Pluijmaekers