Door op 10 oktober 2013

Motie van Treurnis

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 oktober j.l. diende de PvdA-fractie een motie in met de titel :
“Motie van Treurnis over de slechte berichten over CAO-ers WOZL”

Deze motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
De tekst is als volgt:

De raad van de gemeente Nuth bijeen op 8 oktober 2013;
Overwegende dat:
•    Vanaf het begin van nieuwe start van het WOZL bekend was, dat aan de CAO-ers in afwachting van de nieuwe opzet van de organisatie van het WOZL een tijdelijke dienstverband is aangeboden;
•    Het verlengen dan wel het beëindigen van het tijdelijk dienstverband van de CAO-ers dient te verlopen volgens de daarvoor gebruikelijke vereisten van zorgvuldigheid en transparantie naar betrokkenen;
•    In de berichtgeving van of namens belanghebbende CAO-ers gedurende de laatste maanden een beeld wordt gecreëerd van onzorgvuldigheid en gebrek aan transparantie;

Besluit:

1.    Aan het adres van het bestuur van het WOZL kenbaar te maken:
–    dat de raad van de gemeente Nuth onaangenaam verrast is over de ontstane situatie en de negatieve berichtgeving – al dan niet terecht- van of namens belanghebbende CAO-ers;
–    dat het bestuur opgeroepen wordt in het vervolg inzake het verlengen dan wel beëindigen van de onderscheiden dienstverbanden van CAO-ers een zorgvuldige en transparante procedure te doorlopen.
2.     Het college van Burgemeester en Wethouders op te dragen deze motie onder de aandacht te brengen van het bestuur van WOZL en de raden van deelnemende gemeenten.
en gaat over tot de orde van de dag,

Nuth,  8 oktober 2013

Namens PvdA, J. Geurts
Namens CDA, T. Kollée
Namens Leefbaar Nuth, G. Vliegen
Namens TROTS, H. Reijnders