Door op 21 maart 2016

Motie toegankelijkheid voor personen met een handicap

De gemeenteraad van Nuth bijeen  tijdens de openbare raadsvergadering van 22-03-2016

Constaterende dat:
•    Op 13-12-2006 de Verenigde Naties het ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ aangenomen hebben.
•    Dit verdrag als doel heeft de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen;
•    Op 21-01-2016 de Tweede Kamer heeft gestemd voor een ratificatie van dit verdrag en in meerderheid heeft ingestemd met een aanvullend voorstel om “algemene toegankelijkheid” wettelijk vast te stellen per 1 januari 2017;
•    Er in Nederland  ruim 2 miljoen mensen wonen met een beperking die in meer of mindere mater minder valide zijn;
•    De  Gezondheidsmonitor van GGD’s, het CBS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aantoont dat in Noord-Limburg 14,8% van de bevolking een of meerdere beperkingen heeft en in Zuid-Limburg 17,3%, dat het op een na hoogste percentage van Nederland is;

Overwegende dat:
•    Mensen met een beperking zich nog steeds in een achtergestelde positie bevinden in Nederland, waardoor zij niet volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen;

Roepen het college op:
•    Ervoor te zorgen dat bij alle projecten waarbij de gemeente als opdrachtgever of subsidievertrekker fungeert, toegankelijkheid voor mindervaliden, binnen het redelijke, als eis wordt gesteld.
•    Ervoor te zorgen dat in ieder geval minder valide burgers en/of belangenorganisaties voor minder valide burgers worden betrokken bij de uitvoering van deze algemene toegankelijkheidsnorm .
•    De Raad te informeren over de wijze waarop het college het voorgaande in praktijk brengt.

En gaan over tot de orde van de dag

PvdA afdeling Nuth
A.A.B. Pluijmaekers