Door op 20 oktober 2013

Lars Kockelkoren stelt vragen aan GS over “Limburg wielrenprovincie”

En begint aldus:

Geacht College,

Op 22 februari 2013 is door Provinciale Staten het beleidskader Sport 2013-2016 vastgesteld. Tevens is de motie “euregionale fiets-  en wielerregio” (M322 Krabbendam cum suis.) aangenomen op deze datum. Voorts heeft de Euregioraad een resolutie van gelijke strekking aangenomen.
Bewegen en sporten is van belang voor iedereen. Jong en oud, vrouw en man, valide en mindervalide.
Echter het houden van fietstoertochten en professionele wielrenkoersen levert ook overlast op voor inwoners die aan of in de nabijheid van een parcours wonen.

De vragen:

  1. Bent u bekend met de berichtgeving dat gemeenten het aantal koersen maximaliseren en aanvullende restricties opleggen?
  2. Kunt u aangegeven hoever de uitvoering van M322 is gevorderd en welke resultaten hierin zijn geboekt en nog verwacht mogen worden?

Het is uiteraard de autonome bevoegdheid van de gemeenten als het gaat om het beleid om dergelijke koersen toe te staan. Echter heeft de provincie een regierol om de wielersport nog sterker op kaart te zetten.

  1. Kunt u aangeven wat de mogelijke gevolgen zijn voor de ontwikkeling van Limburg als wielrenprovincie als meer gemeenten de wielersport beperkende voorwaarden gaan opleggen of het aantal koersen gaan maximaliseren?
  2. Kunt u een overzicht geven met daarop per Zuid-Limburgse gemeente een opsomming van beperkende, dan wel stimulerende maatregelen die zij nemen om de wielersport te bevorderen, dan wel de overlast voor burgers tegen te gaan? (indien niet, graag motiveren)
  3. Bent u voornemens met alle Limburgse gemeenten in overleg te treden om tot gezamenlijk beleid te komen en er voor te zorgen dat een balans wordt gevonden tussen de overlast voor inwoners en het blijven profileren van Limburg als wielrenprovincie?

De wielersport draagt behoorlijk bij aan de totale omzet van horeca en toerisme en zorgt dus voor veel werkgelegenheid in een sector die al zwaar genoeg heeft.

  1. Bent u voornemens om dit nogmaals onder de aandacht van alle Limburgse gemeenten te brengen? (indien ja, hoe gaat u dit aanpakken – indien nee, toelichting en motivatie waarom niet)
  2. Wij willen in juni 2014 nogmaals geïnformeerd worden over de voortgang en de ontwikkeling. Bent u hiertoe bereid? (toelichten indien u hier niet toe bereid bent)

Wij zien uw antwoorden gaarne tegemoet!

Met vriendelijke groet,
namens de Statenfractie Partij van de Arbeid

Lars Kockelkoren
06-53842001
lehkockelkoren@kpnmail.nl