23 juni 2016

Amendement Parkeren Markt Nuth

Betreft:  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2016 – 2020

De raad van de gemeente Nuth bijeen op 21 juni 2016

Constaterende dat:

–  de blauwe zone, zoals deze aangeduid is op de Markt in Nuth, niet handhaafbaar is op basis van de verkeerswet *;

–  indien de verkeerswet voor bovengenoemd gebied juist zou worden toegepast, dan is parkeren op de gehele markt in Nuth niet toegestaan*;

–  de blauwe doorgetrokken strepen aan minimaal 1 zijde van het parkeervak in de overig gedeelte van de blauwe zone centrum Nuth slecht zichtbaar zijn;

– diverse besluiten omtrent deze blauwe zone niet volledig zijn uitgevoerd

(TD/2003/1603 van de raad van Nuth + 2003/42859 van GS Limburg)

Overwegende dat:

–  het gemeentelijk beleid is om verkeersborden die overbodig zijn, dan wel geen toevoegde waarde hebben te verwijderen in het kader van deregulering;

–  het onwenselijk is inwoners op onjuiste gronden te doen veronderstellen dat er parkeerbeperkingen van toepassing zijn;

–  er in het verleden afspraken zijn gemaakt met de Provincie Limburg over de blauwe zone in het centrum van Nuth

–  de markt in Nuth op termijn heringericht gaat worden en dat tussenliggende periode zich uitstekend leent om, zonder extra kosten, een pilot te houden welke moet uitwijzen of  een blauwe zone op de Markt noodzaak is;

*) reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990) geldend van 20-03-2014 t/m heden

Besluit:

1: op korte termijn, doch uiterlijk 1 augustus 2016, de blauwe zone op de Markt in Nuth op te heffen, totdat er nadere invulling is gegeven aan de herinrichting van de Markt;
2: de kwaliteit van aanduiding in het overige deel van de blauwe zone in centrum Nuth te verbeteren. De kosten hiervan worden uit bestaande middelen gedekt;
3: het college de opdracht te geven om de Provincie Limburg over dit besluit te informeren;
4: het college de opdracht te geven ondernemers en burgers hierover op een adequate manier te informeren en de raad een voorstel te doen toekomen over op welke wijze deze pilot gemonitord gaat worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Betreft:
Nuth,  21 juni 2016
Namens fractie PvdA
Dhr A. Pluijmaekers