9 oktober 2014, om 20:00

Ledenvergadering PvdA-Nuth

Locatie : “Gemeenschaps- en Ontspanningsgebouw”
Oudenboschstraat 50 te Wijnandsrade.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
– begrotingen afdeling
– instellen budgetcoach
3. Notulen vergadering van 10 april 2014
4. Bestuursverkiezing
Het bestuur wil graag worden aangevuld. Tot het begin van de vergadering kan men zich daarvoor aanmelden bij Huub Kockelkoren.
Aan de omvang van het bestuur is geen limiet gesteld.
Dus meerdere mensen kunnen toetreden.
5. Activiteitenplan 2015 van de afdeling
6. Werkplan fractie
7. Actualiteit van gemeente en provincie
8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
9. Sluiting.